Psalmul 89:30-34

Dacă fiii lui vor părăsi Legea Mea şi nu vor umbla după poruncile Mele,dacă vor călca orânduirile Mele şi nu vor păzi poruncile Mele,atunci le voi pedepsi fărădelegile cu nuiaua şi nelegiuirile cu lovituri,dar nu-Mi voi îndepărta deloc bunătatea de la ei şi nu-Mi voi face credincioşia de minciună;nu-Mi voi călca legământul şi nu voi... Continue Reading →

Efeseni 6:1-3

Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii voştri, căci este drept.„Să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta” – este cea dintâi poruncă însoţită de o făgăduinţă – „ca să fii fericit şi să trăieşti multă vreme pe pământ.”

Psalmul 78:56

Dar ei au ispitit pe Dumnezeul Preaînalt, s-au răzvrătit împotriva Lui şi n-au ţinut poruncile Lui,

Psalmul 78:7

Pentru ca aceştia să-şi pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu şi să păzească poruncile Lui.

Galateni 5:14

Căci toată Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Marcu 12:31

Iar a doua este următoarea: ‘Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’ Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.”

Marcu 12:30

şi ‘Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău şi cu toată puterea ta.’ Iată porunca dintâi.

Marcu 10:4-5

„Moise”, au zis ei, „a dat voie ca bărbatul să scrie o carte de despărţire şi s-o lase.”Isus le-a zis: „Din pricina împietririi inimii voastre v-a scris Moise porunca aceasta.

Marcu 7:9

El le-a mai zis: „Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu ca să ţineţi datina voastră.

Marcu 7:6-7

Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.’

Blog at WordPress.com.

Up ↑